МАТЕМАТИКИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭВТЭР

 

Тус дэвтэрт хичээлийн жилийн турш математикийн хичээлээр судлах бүлэг сэдвийн дагуу явцын үнэлгээ хийх сорил, даалгаварууд багтсан. Сурагчдад зориулсан энэхүү үнэлгээний дэвтрийг ашигласнаар үр дүнг нь эцэг эхэд нь мэдээллэх, математикийн үнэлгээ хийх болон багшийн ажлыг хөнгөвчлөх олон талын ач холбогдолтой. Сэтгүүлийг бүтэн жилээр захиалсан сурагчдад үнэгүй бэлэглэдэг.